Ce site utilise des cookies. Si vous restez sur le site, vous acceptez automatiquement la mise en place de cookies.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam: Detox Delight Benelux 

Adres: Zilverstraat 102A, 2544 EL Den Haag 

Website: www.detox-delight.be  

Contact: info@detox-delight.be
KvK nummer: 57277958 

BTW nummer: NL8525.13.422.B01

IBAN nummer: NL46INGB0007610879

Bestelproces
- online bestelling: 24/7
- per uitzondering aanvaarden we ook telefonische bestelling, tijdens kantooruren

Gelieve uiterst donderdag voor 24 uur te bestellen voor start van een kuur op maandag of dinsdag. In andere gevallen vragen we u steeds 2 werkdagen voor de start van de kuur te bestellen. Na online bestellen, ontvangt U onmiddellijk een automatische bevestigingsmail van uw bestelling. Bij telefonische bestelling sturen we U na het gesprek een mail met de via de telefoon doorgegeven bestellen en met de vraag deze te bevestigen. Na bevestiging wordt de bestelling officieel geplaatst.

Betaalmogelijkheden

Via onze website, hebben we volgende betalingsmiddelen ter beschikking: Paypal, credit card (MasterCard, Visa) en directe betaling (bvb iDEAL). Detox Delght Benelux werkt samen met Ogone als Payment Service Provider en verzekert daardoor een veilige betalingsomgeving voor de klant. Indien u per bankoverschrijving wilt betalen, neem dan contact met ons op.

Bezorging
Gezien de sappen vers gemaakt worden en geen conserveringsmiddelen bevatten, is de houdbaarheid beperkt. Dit betekent dat voor een kuur van 5 dagen, wij 2 leveringen plannen en voor een kuur van 7 dagen 3 leveringen plannen. Een kuur van 3 dagen kan in 1 maal geleverd worden. Het eerste pakket bij start van de kuur, wordt bezorgd bij het door U aangegeven adres voor 12 uur. Het is belangrijk dat iemand aanwezig is op dit adres om het pakket in ontvangt te nemen. De sappen moeten dan ook onmiddellijk in de koelkast bewaard worden. Aangezien het hier om verse sappen gaat, is het niet mogelijk voor onze logistiek partner het pakket weer mee te nemen en de volgende dag aan te bieden. Detox Delight levert niet op zaterdag en zondag. Aangezien er ook geen pakketten opgehaald worden om zondag, kan onze logistieke partner niet op maandag leveren. Dit met uitzondering voor Den Haag en regio Den Haag. Daar is levering op maandag wel mogelijk.

Startdagen
3-daagse kuur: dinsdag of vrijdag. Voor Den Haag en regio Den Haag: maandag of vrijdag.
5-daagse kuur: dinsdag of voor Den Haag en regio Den Haag maandag.
7-daagse kuur: dinsdag of voor Den Haag en regio Den Haag maandag.
Afwijkende start data zijn na overleg mogelijk.

Wijziging/Annulering
U kunt een bestelling wijzigen of annuleren tot 2 werkdagen voor de start van de kuur. Deze informatie moet per mail gestuurd worden aan orders@detox-delight.nl. Bij annulatie kan ofwel het reeds betaalde bedrag terug gestort worden of als tegoed gegeven worden voor een volgende kuur.
Bij het niet respecteren van de annulatie regeling hanteren we de volgende compensatie regeling:
48 -24 uur voor start van de kuur: 50% van het factuurbedrag 
24 - 0 uur voor start van de kuur: 100% van de factuurbedrag 
In geval van de Detox Delight geschenkbonnen, heeft u 2 weken de tijd om uw bestelling te herroepen.

Prijswijzigingen
Detox Delight Benelux behoudt zich het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren zonder dit vooraf aan te kondigen.

Onjuistheden/typefouten
Van tijd tot tijd kan het voorkomen dat er typefouten of andere onvolkomenheden voorkomen op onze website. Detox Delight Benelux behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen door te voeren, informatie te vervangen of te actualiseren. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor eventuele overlast die u ondervindt naar aanleiding van foutieve informatie op onze website.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Detox Delight Benelux en een Wederpartij waarop Detox Delight Benelux deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Detox Delight Benelux en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien Detox Delight Benelux niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Detox Delight Benelux in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2   Offertes en aanbiedingen


1. Alle offertes en aanbiedingen van Detox Delight Benelux zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Detox Delight Benelux kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Detox Delight Benelux daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Detox Delight Benelux anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Detox Delight Benelux niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3   Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Detox Delight Benelux en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Detox Delight Benelux daarvan schriftelijk in gebreke te stellen. Detox Delight Benelux dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Detox Delight Benelux heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Indien Detox Delight Benelux gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Detox Delight Benelux ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Detox Delight Benelux zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Detox Delight Benelux gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Detox Delight Benelux bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Detox Delight Benelux op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Detox Delight Benelux een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Detox Delight Benelux gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Detox Delight Benelux daardoor direct of indirect ontstaan.

9. Indien Detox Delight Benelux bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Detox Delight Benelux onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. -indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; -indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Detox Delight Benelux toekomende bevoegdheid of een op Detox Delight Benelux rustende verplichting ingevolge de wet; -in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Detox Delight Benelux alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Detox Delight Benelux is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 -    de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 -    na het sluiten van de overeenkomst Detox Delight Benelux ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 -    de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 -    Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Detox Delight Benelux kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Detox Delight Benelux gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 -    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Detox Delight Benelux kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Detox Delight Benelux gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Detox Delight Benelux op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Detox Delight Benelux de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Detox Delight Benelux op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Detox Delight Benelux, zal Detox Delight Benelux in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Detox Delight Benelux is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Detox Delight Benelux zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Detox Delight Benelux genoemde termijn te voldoen, tenzij Detox Delight Benelux anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Detox Delight Benelux vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Detox Delight Benelux op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5   Overmacht

1. Detox Delight Benelux is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Detox Delight Benelux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Detox Delight Benelux niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Detox Delight Benelux heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Detox Delight Benelux zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Detox Delight Benelux kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Detox Delight Benelux ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Detox Delight Benelux gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6   Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Detox Delight Benelux aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Detox Delight Benelux aangegeven. Detox Delight Benelux is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Detox Delight Benelux heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Detox Delight Benelux kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Detox Delight Benelux kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Detox Delight Benelux echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7   Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Detox Delight Benelux in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Detox Delight Benelux totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Detox Delight Benelux gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Detox Delight Benelux geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Detox Delight Benelux veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Detox Delight Benelux daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Detox Delight Benelux ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Detox Delight Benelux gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Detox Delight Benelux bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Detox Delight Benelux zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Detox Delight Benelux en door Detox Delight Benelux aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Detox Delight Benelux zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8   Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Detox Delight Benelux te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Detox Delight Benelux kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 4 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Detox Delight Benelux verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Detox Delight Benelux, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Detox Delight Benelux geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Detox Delight Benelux te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Detox Delight Benelux in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Detox Delight Benelux in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Detox Delight Benelux de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Detox Delight Benelux, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Detox Delight Benelux te retourneren en de eigendom daarover aan Detox Delight Benelux te verschaffen, tenzij Detox Delight Benelux anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Detox Delight Benelux daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9   Aansprakelijkheid

1. Indien Detox Delight Benelux aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Detox Delight Benelux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Detox Delight Benelux is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Detox Delight Benelux is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Detox Delight Benelux aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Detox Delight Benelux toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Detox Delight Benelux is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Detox Delight Benelux aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Detox Delight Benelux beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Detox Delight Benelux is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Detox Delight Benelux of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Detox Delight Benelux en de door Detox Delight Benelux bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Detox Delight Benelux van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

1.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Detox Delight Benelux voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Detox Delight Benelux toerekenbaar is.

2. Indien Detox Delight Benelux uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Detox Delight Benelux zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Detox Delight Benelux, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Detox Delight Benelux en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1. Detox Delight Benelux behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Detox Delight Benelux heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Detox Delight Benelux partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Detox Delight Benelux.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Medische disclaimer
De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van: a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener; b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.   De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

Aansprakelijkheid
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op detox-delight.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Detox Delight Benelux en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via detox-delight.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit detox-delight.nl wordt verwezen.